Poradnik budującego

  Budowa domu jest dla większości ludzi poważną inwestycją a dla niektórych wręcz życiową. Warto zatem zanim przystąpimy do tak poważnego w naszym życiu przedsięwzięcia zdobyć niezbędne informacje związane bezpośrednio z budową własnego domy z drewna.

  Ten poradnik pomoże Państwu zrozumieć problematykę związaną z budową. Domy z drewna rządzą się swoimi prawami dlatego warto zasięgnąć informacji przed rozpoczęciem inwestycji.  

1. Grunt pod dom

    Pierwszą podstawową rzeczą jest działka, wszak na czymś dom musimy postawić. Przed podjęciem decyzji o zakupie warto wybrać firmę budującą domy drewniane i zasięgnąć od nich informacji.  Dokonując zakupu działki po uprzednim wybraniu zaakceptowanego przez nas projektu domu, unikniemy ograniczeń, z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Są to dla przykładu wymiary działki czy odległość posadowienia budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby działa spełniła nasze oczekiwania musimy otrzymać przed jej zakupem decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu od osoby sprzedającej. Dokument ten zawiera sporo istotnych informacji takich jak: charakter gruntu, możliwa wielkości domu jaki można na nim wybudować, przepisy o ochronie środowiska i zdrowia ludzi. Działka może również leżeć  na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danego gruntu jest plan (co sprawdzimy w wydziale architektury urzędu gminy lub miasta) możemy zamówić wypis i wyrys z planu miejscowego. Ustalamy dzięki nim czy projekt architektoniczny naszego domu z drewna jest lub będzie zgodny z ustaleniami planu. Przed zakupem gruntu warto również zrobić rozeznania. Pamiętajmy że z naszymi nowy sąsiadami będziemy widywać się na co dzień, więc warto dowiedzieć się kim oni są i czy nie będą utrudniać na życia. Ostatnią ważną rzeczą na którą szczególnie są czułe domy drewniane jest sprawdzenie czy teren na którym chcemy postawić nasz dom nie jest zalewowy.

2.  Pozwolenie na budowę

    Mając już działkę i projekt naszego drewnianego domu jesteśmy zobowiązani uzyskać pozwolenie na budowę. Przed otrzymaniem pozwolenia potrzebujemy zgromadzić następujące dokumenty dołączane do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Jako pierwszy projekt zagospodarowania działki lub terenu. Jest to usytuowanie przez projektanta naszego domu i takich elementów jak brama wjazdowa czy lokalizacja zbiornika na nieczystości na mapie naszej działki. Warto w tym momencie wspomnieć, że aktualne mapy do celów projektowych są wydawane przez składnice map geodezyjnych, które obejmują określony teren. Czas oczekiwania na mapy jest długi i warto w ten dokument zaopatrzyć się odpowiednio wcześniej.

     Drugim jest projekt architektoniczno-budowlany domu z drewna. Możemy zmówić projekt indywidualny, projekt gotowy lub adaptację projektu gotowego. Projektant jest obowiązany do przekazania nam projekt w 4 egzemplarzach. Powinniśmy również zwrócić uwagę czy zostało dołączone zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów i ubezpieczenie, ponieważ jest to obowiązkowe.

     Trzecim niezbędnym dokumentem jest przydział mocy (prądu) wydawany przez odpowiedni zakład energetyczny. Jeśli jest doprowadzony gaz to również promesę przydziału gazu a także oświadczenia innych zakładów o zapewnieniu dostaw mediów (wody, ciepła, energii). Gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędna będzie również decyzja o warunkach zabudowy.

    Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów i ich złożeniu otrzymujemy na budowę. Według przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego odpowiednie organy administracji powinny wydać decyzję w przeciągu jednego miesiąca, a w sprawach trudnych nie później niż w przeciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pozwolenie jest wydawane bezterminowo natomiast budowę trzeba rozpocząć w ciągu dwóch lat i przerwa w budowie nie może trwać dłużej niż dwa lata. Pozwolenia na budowę nie wymagają (wymagane jest zgłoszenie organom administracji architektoniczno-budowlanej) m.in. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. 

3. Kierownik budowy

    Ostatnim obowiązkiem chcącego wybudować dom całoroczny z drewna, jest zatrudnienie kierownika budowy i złożenie zawiadomienia do inspektoratu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu budowy. Musimy również pamiętać o oświadczeniu od naszego kierownika budowy o przyjęciu obowiązków na budowie dołączanego do zawiadomienia.

   Ważne jest aby firma która będzie budowała nasz dom z drewna dysponowała wykwalifikowaną załogą a kierownik budowy miał wieloletnie doświadczenie. Będzie to osoba odpowiedzialna za prawidłowość całej inwestycji, która będzie potwierdzona odpowiednimi wpisami do dziennika budowy. Dziennik budowy to urzędowy dokument, w którym odnotowuje się przebieg robót budowlanych. Dziennik prowadzi kierownik budowy i odpowiada za niego. Kiedy już zostanie dokonany ostatni wpis, całość dokumentacji budowlanej należy złożyć do referatu budownictwa w celu odbioru budynku przez upoważnionego pracownika. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy powiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

    Jednym z etapów organizacji procesu budowlanego jest wybór firmy wykonawczej. W Polsce jest niewiele firm specjalizujących się w budowie domów drewnianych. Domy drewniane muszą być wykonane z odpowiednio przygotowanego drewna, które powinno przejść odpowiedni proces suszenia, aby po zakończeniu inwestycji dom nie pracował.

Wybierając firmę, której powierza się budowę domu należy zwrócić uwagę na pewne elementy takie jak:


1. Forma prawna firmy (KRS) jest ogólnie dostępny w sadzie gospodarczym.
2. Ile lat firma istnieje na rynku i jakie ma doświadczenie.
3. Ile realizacji gotowych domów firma wykonała.
4. Czy posiada wykfalifikowanych pracowników, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem zagwarantują prawidłowe wykonanie inwestycji
5. Na jakich zasadach rozpatrywana jest gwarancja. 
6. Czy posiada własny zakład produkcyjny.
7. Czy posiada wzór umowy w oparciu o który realizuje inwestycje. 

    W zależności od obowiązków nałożonych w pozwoleniu na budowę inwestor powinien zgłosić obiekt do użytkowania albo uzyskać pozwolenie na użytkowanie w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

 

 

Hat-Bud Domy drewniane, Domy szkieletowe